Bedah Al Quran 13 : Sifat-sifat Allah

BEDAH AL QURAN No 13

SIFAT SIFAT ALLAH

[1] Tidak ada yang serupa dengan Dia (Qs.42:11)
ﻓَﺎﻃِﺮُ ٱﻟﺴَّﻤَٰﻮَٰﺕِ ﻭَٱﻷَْﺭْﺽِ ۚ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦْ ﺃَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺃَﺯْﻭَٰﺟًﺎ ﻭَﻣِﻦَ ٱﻷَْﻧْﻌَٰﻢِ ﺃَﺯْﻭَٰﺟًﺎ ۖ ﻳَﺬْﺭَﺅُﻛُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ۚ ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﻪِۦ ﺷَﻰْءٌ ۖ ﻭَﻫُﻮَ ٱﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ٱﻟْﺒَﺼِﻴﺮُ(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Asy-Syura – 42:11)

[2] Tidak beranak dan tidak diperanakkan (Qs.112:3)
ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْDia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, (Al-Ikhlas – 112:3)

[3] Tidak memiliki isteri (Qs.6:101)
ﺑَﺪِﻳﻊُ ٱﻟﺴَّﻤَٰﻮَٰﺕِ ﻭَٱﻷَْﺭْﺽِ ۖ ﺃَﻧَّﻰٰ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻟَﻪُۥ ﻭَﻟَﺪٌ ﻭَﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦ ﻟَّﻪُۥ ﺻَٰﺤِﺒَﺔٌ ۖ ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْءٍ ۖ ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌDia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu. (Al-An’am – 6:101)

[4] Tidak dapat dilihat oleh mata siapapun, namun Dia tahu apa yang dilihat oleh setiap mata (Qs.6:103)
ﻻَّ ﺗُﺪْﺭِﻛُﻪُ ٱﻷَْﺑْﺼَٰﺮُ ﻭَﻫُﻮَ ﻳُﺪْﺭِﻙُ ٱﻷَْﺑْﺼَٰﺮَ ۖ ﻭَﻫُﻮَ ٱﻟﻠَّﻂِﻴﻒُ ٱﻟْﺨَﺒِﻴﺮُDia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (Al-An’am – 6:103)

[5] Tidak butuh makan, bahkan Dialah yang memberi makan semua ciptaan-Nya
(Qs.6:14)
ﻗُﻞْ ﺃَﻏَﻴْﺮَ ٱﻟﻠَّﻪِ ﺃَﺗَّﺨِﺬُ ﻭَﻟِﻴًّﺎ ﻓَﺎﻃِﺮِ ٱﻟﺴَّﻤَٰﻮَٰﺕِ ﻭَٱﻷَْﺭْﺽِ ﻭَﻫُﻮَ ﻳُﻂْﻌِﻢُ ﻭَﻻَ ﻳُﻂْﻌَﻢُ ۗ ﻗُﻞْ ﺇِﻧِّﻰٓ ﺃُﻣِﺮْﺕُ ﺃَﻥْ ﺃَﻛُﻮﻥَ ﺃَﻭَّﻝَ ﻣَﻦْ ﺃَﺳْﻠَﻢَ ۖ ﻭَﻻَ ﺗَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ ٱﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَKatakanlah, “Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?”

Katakanlah, “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.” (Al-An’am – 6:14)
============================================================
Kiriman Ust Muhammad Nur Muttaqien-Bandung