Bedah Al Quran 18 : Permintaan Ahli Neraka


[1] Meminta makanan dan minuman kepada penghuni surga. Namun tidak dipenuhi (Qs.Al A’raf/7:50)
ﻭَﻧَﺎﺩَﻯٰٓ ﺃَﺻْﺤَٰﺐُ ٱﻟﻨَّﺎﺭِ ﺃَﺻْﺤَٰﺐَ ٱﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺃَﻥْ ﺃَﻓِﻴﻀُﻮا۟ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ٱﻟْﻤَﺎٓءِ ﺃَﻭْ ﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗَﻜُﻢُ ٱﻟﻠَّﻪُ ۚ ﻗَﺎﻟُﻮٓا۟ ﺇِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﺣَﺮَّﻣَﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟْﻜَٰﻔِﺮِﻳﻦَ
Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, “Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzkikan Allah kepadamu”. Mereka (penghuni surga) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir,
(Al-A’raf – 7:50)
[2] Meminta kepada penjaga neraka agar diringankan siksaan satu hari saja. Namun tidak dipenuhi. (Qs.Gafir(40):49-50)
ﻭَﻗَﺎﻝَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻓِﻰ ٱﻟﻨَّﺎﺭِ ﻟِﺨَﺰَﻧَﺔِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ٱﺩْﻋُﻮا۟ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﻳُﺨَﻔِّﻒْ ﻋَﻨَّﺎ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻣِّﻦَ ٱﻟْﻌَﺬَاﺏِ
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,”Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari”.

(Gafir – 40:49)
ﻗَﺎﻟُﻮٓا۟ ﺃَﻭَﻟَﻢْ ﺗَﻚُ ﺗَﺄْﺗِﻴﻜُﻢْ ﺭُﺳُﻠُﻜُﻢ ﺑِﭑﻟْﺒَﻴِّﻨَٰﺖِ ۖ ﻗَﺎﻟُﻮا۟ ﺑَﻠَﻰٰ ۚ ﻗَﺎﻟُﻮا۟ ﻓَﭑﺩْﻋُﻮا۟ ۗ ﻭَﻣَﺎ ﺩُﻋَٰٓﺆُا۟ ٱﻟْﻜَٰﻔِﺮِﻳﻦَ ﺇِﻻَّ ﻓِﻰ ﺿَﻠَٰﻞٍ
Penjaga Jahanam berkata, “Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?” Mereka menjawab, “Benar, sudah datang”. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, “Berdoalah kamu”. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
(Gafir – 40:50)
[3] Meminta kepada malaikat Malik, agar dimatikan saja, karena sudah tak tahan menerima siksaan. Namun tidak dipenuhi. (Qs.Az-Zukruf/43:77)
ﻭَﻧَﺎﺩَﻭْا۟ ﻳَٰﻤَٰﻠِﻚُ ﻟِﻴَﻘْﺾِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺭَﺑُّﻚَ ۖ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧَّﻜُﻢ ﻣَّٰﻜِﺜُﻮﻥَ

Mereka berseru, “Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja”.

Dia menjawab, “Kamu akan tetap tinggal (di neraka )”.

(Az-Zukhruf – 43:77)
[4] Meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Namun tidak dipenuhi. (Qs.Al Mu’minun/23:107-108)
ﺭَﺑَّﻨَﺎٓ ﺃَﺧْﺮِﺟْﻨَﺎ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻓَﺈِﻥْ ﻋُﺪْﻧَﺎ ﻓَﺈِﻧَّﺎ ﻇَٰﻠِﻤُﻮﻥَYa Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim.”
(Al-Mu’minun – 23:107)
ﻗَﺎﻝَ ٱﺧْﺴَـُٔﻮا۟ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﻻَ ﺗُﻜَﻠِّﻤُﻮﻥِAllah berfirman, “Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.
(Al-Mu’minun – 23:108)
[5] Meminta supaya Allah melipat gandakan azab untuk para pemimpin yang telah menjerumuskan mereka. (Qs.Al Ahzab/33:66-68)
ﻳَﻮْﻡَ ﺗُﻘَﻠَّﺐُ ﻭُﺟُﻮﻫُﻬُﻢْ ﻓِﻰ ٱﻟﻨَّﺎﺭِ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻳَٰﻠَﻴْﺘَﻨَﺎٓ ﺃَﻃَﻌْﻨَﺎ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﻃَﻌْﻨَﺎ ٱﻟﺮَّﺳُﻮﻻَ۠Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, “Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul”. (Al-Ahzab – 33:66)
ﻭَﻗَﺎﻟُﻮا۟ ﺭَﺑَّﻨَﺎٓ ﺇِﻧَّﺎٓ ﺃَﻃَﻌْﻨَﺎ ﺳَﺎﺩَﺗَﻨَﺎ ﻭَﻛُﺒَﺮَآءَﻧَﺎ ﻓَﺄَﺿَﻠُّﻮﻧَﺎ ٱﻟﺴَّﺒِﻴﻼَ۠Dan mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).
(Al-Ahzab – 33:67)
ﺭَﺑَّﻨَﺎٓ ءَاﺗِﻬِﻢْ ﺿِﻌْﻔَﻴْﻦِ ﻣِﻦَ ٱﻟْﻌَﺬَاﺏِ ﻭَٱﻟْﻌَﻨْﻬُﻢْ ﻟَﻌْﻨًﺎ ﻛَﺒِﻴﺮًاYa Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar”.
(Al-Ahzab – 33:68)
Padahal baik mereka maupun pemimpinnya, masing masing sudah dilipat gandakan (Qs.Al A’raf/7:38)
ﻗَﺎﻝَ ٱﺩْﺧُﻠُﻮا۟ ﻓِﻰٓ ﺃُﻣَﻢٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢ ﻣِّﻦَ ٱﻟْﺠِﻦِّ ﻭَٱﻹِْﻧﺲِ ﻓِﻰ ٱﻟﻨَّﺎﺭِ ۖ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺩَﺧَﻠَﺖْ ﺃُﻣَّﺔٌ ﻟَّﻌَﻨَﺖْ ﺃُﺧْﺘَﻬَﺎ ۖ ﺣَﺘَّﻰٰٓ ﺇِﺫَا ٱﺩَّاﺭَﻛُﻮا۟ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺃُﺧْﺮَﻯٰﻫُﻢْ ﻷُِﻭﻟَﻰٰﻫُﻢْ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻫَٰٓﺆُﻻَٓءِ ﺃَﺿَﻠُّﻮﻧَﺎ ﻓَـَٔﺎﺗِﻬِﻢْ ﻋَﺬَاﺑًﺎ ﺿِﻌْﻔًﺎ ﻣِّﻦَ ٱﻟﻨَّﺎﺭِ ۖ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻜُﻞٍّ ﺿِﻌْﻒٌ ﻭَﻟَٰﻜِﻦ ﻻَّ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَAllah berfirman, “Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, “Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka”. Allah berfirman, “Masing-masing mendapat (siksaan), yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui”.
(Al-A’raf – 7:38)
—————————————————————————————
Kiriman Ust Muh Nur Muttaqien