Bedah Al Quran 28 : Haji dan Umroh (6)

HAJJI DAN UMROH – 6

 

[26] Tidak berangkat hajji padahal mampu, termasuk kufur nikmat (Qs.3:97)

ﻓِﻴﻪِ ءَاﻳَٰﺖٌۢ ﺑَﻴِّﻨَٰﺖٌ ﻣَّﻘَﺎﻡُ ﺇِﺑْﺮَٰﻫِﻴﻢَ ۖ ﻭَﻣَﻦ ﺩَﺧَﻠَﻪُۥ ﻛَﺎﻥَ ءَاﻣِﻨًﺎ ۗ ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟﻨَّﺎﺱِ ﺣِﺞُّ
ٱﻟْﺒَﻴْﺖِ ﻣَﻦِ ٱﺳْﺘَﻂَﺎﻉَ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺳَﺒِﻴﻼً ۚ ﻭَﻣَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﻓَﺈِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻨِﻰٌّ ﻋَﻦِ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Ali Imran – 3:97)

[27] Masuk tanah suci berarti masuk dalam suasana aman (Qs.3:97)

[28] Banyak manfaat yang didapat dalam perjalanan hajji dan umroh (Qs.22:28)

ﻟِّﻴَﺸْﻬَﺪُﻭا۟ ﻣَﻨَٰﻔِﻊَ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻳَﺬْﻛُﺮُﻭا۟ ٱﺳْﻢَ ٱﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻰٓ ﺃَﻳَّﺎﻡٍ ﻣَّﻌْﻠُﻮﻣَٰﺖٍ ﻋَﻠَﻰٰ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢ ﻣِّﻦۢ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔِ ٱﻷَْﻧْﻌَٰﻢِ ۖ ﻓَﻜُﻠُﻮا۟ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺃَﻃْﻌِﻤُﻮا۟ ٱﻟْﺒَﺎٓﺋِﺲَ ٱﻟْﻔَﻘِﻴﺮَ

supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.
(Al-Hajj – 22:28)

[29] Tanah suci adalah tempat berkumpul umat manusia seluruh dunia (Qs.2:125)

ﻭَﺇِﺫْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ٱﻟْﺒَﻴْﺖَ ﻣَﺜَﺎﺑَﺔً ﻟِّﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺃَﻣْﻨًﺎ ﻭَٱﺗَّﺨِﺬُﻭا۟ ﻣِﻦ ﻣَّﻘَﺎﻡِ ﺇِﺑْﺮَٰﻫِۦﻢَ ﻣُﺼَﻠًّﻰ ۖ ﻭَﻋَﻬِﺪْﻧَﺎٓ ﺇِﻟَﻰٰٓ ﺇِﺑْﺮَٰﻫِۦﻢَ ﻭَﺇِﺳْﻤَٰﻌِﻴﻞَ ﺃَﻥ ﻃَﻬِّﺮَا ﺑَﻴْﺘِﻰَ ﻟِﻠﻂَّﺎٓﺋِﻔِﻴﻦَ ﻭَٱﻟْﻌَٰﻜِﻔِﻴﻦَ ﻭَٱﻟﺮُّﻛَّﻊِ ٱﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang rukuk dan yang sujud”.
(Al-Baqarah – 2:125)

 

[30] Semua umat Islam datang memenuhi undangan Nabi Ibrahim dari seluruh pelosok dunia (Qs.22:27)

ﻭَﺃَﺫِّﻥ ﻓِﻰ ٱﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﭑﻟْﺤَﺞِّ ﻳَﺄْﺗُﻮﻙَ ﺭِﺟَﺎﻻً ﻭَﻋَﻠَﻰٰ ﻛُﻞِّ ﺿَﺎﻣِﺮٍ ﻳَﺄْﺗِﻴﻦَ ﻣِﻦ ﻛُﻞِّ ﻓَﺞٍّ ﻋَﻤِﻴﻖٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,
(Al-Hajj – 22:27)

┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈

Kiriman Ust Muhammad Nur Muttaqien