Bedah Al Quran 34 : Pakaian dan Aurat 6

BEDAH AL QURAN No 34

PAKAIAN DAN AURAT – 6

[26] Tidak boleh sombong dalam berpakaian (Qs.17:37)

ﻭَﻻَ ﺗَﻤْﺶِ ﻓِﻰ ٱﻷَْﺭْﺽِ ﻣَﺮَﺣًﺎ ۖ ﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﻦ ﺗَﺨْﺮِﻕَ ٱﻷَْﺭْﺽَ ﻭَﻟَﻦ ﺗَﺒْﻠُﻎَ ٱﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﻃُﻮﻻً

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
(Al-Isra’ – 17:37)

*Qarun memakai baju kemegahan (Qs.28:79)

ﻓَﺨَﺮَﺝَ ﻋَﻠَﻰٰ ﻗَﻮْﻣِﻪِۦ ﻓِﻰ ﺯِﻳﻨَﺘِﻪِۦ ۖ ﻗَﺎﻝَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ٱﻟْﺤَﻴَﻮٰﺓَ ٱﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻳَٰﻠَﻴْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﺜْﻞَ ﻣَﺎٓ ﺃُﻭﺗِﻰَ ﻗَٰﺮُﻭﻥُ ﺇِﻧَّﻪُۥ ﻟَﺬُﻭ ﺣَﻆٍّ ﻋَﻆِﻴﻢٍ

Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, “Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar”.
(Al-Qasas – 28:79)

*Akhirnya dibenamkan Allah ke dalam bumi (Qs.28:81)

ﻓَﺨَﺴَﻔْﻨَﺎ ﺑِﻪِۦ ﻭَﺑِﺪَاﺭِﻩِ ٱﻷَْﺭْﺽَ ﻓَﻤَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُۥ ﻣِﻦ ﻓِﺌَﺔٍ ﻳَﻨﺼُﺮُﻭﻧَﻪُۥ ﻣِﻦ ﺩُﻭﻥِ ٱﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦَ ٱﻟْﻤُﻨﺘَﺼِﺮِﻳﻦَ

Maka Kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). (Al-Qasas – 28:81)

[27] Diperbolehkan membuat pakaian dari kulit binatang ternak (Qs.16:80)

ﻭَٱﻟﻠَّﻪُ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦۢ ﺑُﻴُﻮﺗِﻜُﻢْ ﺳَﻜَﻨًﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦ ﺟُﻠُﻮﺩِ ٱﻷَْﻧْﻌَٰﻢِ ﺑُﻴُﻮﺗًﺎ ﺗَﺴْﺘَﺨِﻔُّﻮﻧَﻬَﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﻇَﻌْﻨِﻜُﻢْ ﻭَﻳَﻮْﻡَ ﺇِﻗَﺎﻣَﺘِﻜُﻢْ ۙ ﻭَﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻮَاﻓِﻬَﺎ ﻭَﺃَﻭْﺑَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَﺃَﺷْﻌَﺎﺭِﻫَﺎٓ ﺃَﺛَٰﺜًﺎ ﻭَﻣَﺘَٰﻌًﺎ ﺇِﻟَﻰٰ ﺣِﻴﻦٍ

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).
(An-Nahl – 16:80)

*Pakaian dari kulit binatang buas dilarang oleh Nabi saw

[28] Nabi Yusuf as. memakai baju gamis (Qs.12:93)

ٱﺫْﻫَﺒُﻮا۟ ﺑِﻘَﻤِﻴﺼِﻰ ﻫَٰﺬَا ﻓَﺄَﻟْﻘُﻮﻩُ ﻋَﻠَﻰٰ ﻭَﺟْﻪِ ﺃَﺑِﻰ ﻳَﺄْﺕِ ﺑَﺼِﻴﺮًا ﻭَﺃْﺗُﻮﻧِﻰ ﺑِﺄَﻫْﻠِﻜُﻢْ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ

Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”. (Yusuf – 12:93)

[29] Pakaian ahli surga ialah sutera tipis dan tebal berwarna hijau (Qs.76:21)

ﻋَٰﻠِﻴَﻬُﻢْ ﺛِﻴَﺎﺏُ ﺳُﻨﺪُﺱٍ ﺧُﻀْﺮٌ ﻭَﺇِﺳْﺘَﺒْﺮَﻕٌ ۖ ﻭَﺣُﻠُّﻮٓا۟ ﺃَﺳَﺎﻭِﺭَ ﻣِﻦ ﻓِﻀَّﺔٍ ﻭَﺳَﻘَﻰٰﻫُﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺷَﺮَاﺑًﺎ ﻃَﻬُﻮﺭًا

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. (Al-Insaan – 76:21)

[30] Pakaian ahli neraka terbuat dari ter (Qs.14:50)

ﺳَﺮَاﺑِﻴﻠُﻬُﻢ ﻣِّﻦ ﻗَﻂِﺮَاﻥٍ ﻭَﺗَﻐْﺸَﻰٰ ﻭُﺟُﻮﻫَﻬُﻢُ ٱﻟﻨَّﺎﺭُ

Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka, (Ibrahim – 14:50)

*Juga terbuat dari api (Qs.22:19)

ﻫَٰﺬَاﻥِ ﺧَﺼْﻤَﺎﻥِ ٱﺧْﺘَﺼَﻤُﻮا۟ ﻓِﻰ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ۖ ﻓَﭑﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭا۟ ﻗُﻂِّﻌَﺖْ ﻟَﻬُﻢْ ﺛِﻴَﺎﺏٌ ﻣِّﻦ ﻧَّﺎﺭٍ ﻳُﺼَﺐُّ ﻣِﻦ ﻓَﻮْﻕِ ﺭُءُﻭﺳِﻬِﻢُ ٱﻟْﺤَﻤِﻴﻢُ

Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. (Al-Hajj – 22:19)

┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈

Copas dari Ust Muhammad Nur Muttaqien / Bandung