Bedah Al Quran 41: Makanan dan Minuman 4

BEDAH AL QURAN No 41

MAKANAN & MINUMAN – 4

[16] Bangkai laut atau hewan yang hidup di air, halal dimakan (Qs.5:96)

ﺃُﺣِﻞَّ ﻟَﻜُﻢْ ﺻَﻴْﺪُ ٱﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻭَﻃَﻌَﺎﻣُﻪُۥ ﻣَﺘَٰﻌًﺎ ﻟَّﻜُﻢْ ﻭَﻟِﻠﺴَّﻴَّﺎﺭَﺓِ ۖ ﻭَﺣُﺮِّﻡَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺻَﻴْﺪُ ٱﻟْﺒَﺮِّ ﻣَﺎ ﺩُﻣْﺘُﻢْ ﺣُﺮُﻣًﺎ ۗ ﻭَٱﺗَّﻘُﻮا۟ ٱﻟﻠَّﻪَ ٱﻟَّﺬِﻯٓ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺤْﺸَﺮُﻭﻥَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.
(Al-Ma’idah – 5:96)

[17] Hewan yang disembelih oleh Yahudi dan Nasrani, walaupun tidak pakai bismillah, halal dimakan (Qs.5:5)

ٱﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃُﺣِﻞَّ ﻟَﻜُﻢُ ٱﻟﻂَّﻴِّﺒَٰﺖُ ۖ ﻭَﻃَﻌَﺎﻡُ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮا۟ ٱﻟْﻜِﺘَٰﺐَ ﺣِﻞٌّ ﻟَّﻜُﻢْ ﻭَﻃَﻌَﺎﻣُﻜُﻢْ ﺣِﻞٌّ ﻟَّﻬُﻢْ ۖ ﻭَٱﻟْﻤُﺤْﺼَﻨَٰﺖُ ﻣِﻦَ ٱﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَٰﺖِ ﻭَٱﻟْﻤُﺤْﺼَﻨَٰﺖُ ﻣِﻦَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮا۟ ٱﻟْﻜِﺘَٰﺐَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﺇِﺫَآ ءَاﺗَﻴْﺘُﻤُﻮﻫُﻦَّ ﺃُﺟُﻮﺭَﻫُﻦَّ ﻣُﺤْﺼِﻨِﻴﻦَ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺴَٰﻔِﺤِﻴﻦَ ﻭَﻻَ ﻣُﺘَّﺨِﺬِﻯٓ ﺃَﺧْﺪَاﻥٍ ۗ ﻭَﻣَﻦ ﻳَﻜْﻔُﺮْ ﺑِﭑﻹِْﻳﻤَٰﻦِ ﻓَﻘَﺪْ ﺣَﺒِﻄَ ﻋَﻤَﻠُﻪُۥ ﻭَﻫُﻮَ ﻓِﻰ ٱﻻْءَﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻦَ ٱﻟْﺨَٰﺴِﺮِﻳﻦَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.
(Al-Ma’idah – 5:5)

[18] Hewan yang disembelih penyembah berhala atau agama lain di luar Yahudi Nasrani, haram dimakan (Qs.5:3)

ﺣُﺮِّﻣَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ٱﻟْﻤَﻴْﺘَﺔُ ﻭَٱﻟﺪَّﻡُ ﻭَﻟَﺤْﻢُ ٱﻟْﺨِﻨﺰِﻳﺮِ ﻭَﻣَﺎٓ ﺃُﻫِﻞَّ ﻟِﻐَﻴْﺮِ ٱﻟﻠَّﻪِ ﺑِﻪِۦ ﻭَٱﻟْﻤُﻨْﺨَﻨِﻘَﺔُ ﻭَٱﻟْﻤَﻮْﻗُﻮﺫَﺓُ ﻭَٱﻟْﻤُﺘَﺮَﺩِّﻳَﺔُ ﻭَٱﻟﻨَّﻂِﻴﺤَﺔُ ﻭَﻣَﺎٓ ﺃَﻛَﻞَ ٱﻟﺴَّﺒُﻊُ ﺇِﻻَّ ﻣَﺎ ﺫَﻛَّﻴْﺘُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺫُﺑِﺢَ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟﻨُّﺼُﺐِ ﻭَﺃَﻥ ﺗَﺴْﺘَﻘْﺴِﻤُﻮا۟ ﺑِﭑﻷَْﺯْﻟَٰﻢِ ۚ ﺫَٰﻟِﻜُﻢْ ﻓِﺴْﻖٌ ۗ ٱﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻳَﺌِﺲَ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭا۟ ﻣِﻦ ﺩِﻳﻨِﻜُﻢْ ﻓَﻼَ ﺗَﺨْﺸَﻮْﻫُﻢْ ﻭَٱﺧْﺸَﻮْﻥِ ۚ ٱﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻰ ﻭَﺭَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُ ٱﻹِْﺳْﻠَٰﻢَ ﺩِﻳﻨًﺎ ۚ ﻓَﻤَﻦِ ٱﺿْﻂُﺮَّ ﻓِﻰ ﻣَﺨْﻤَﺼَﺔٍ ﻏَﻴْﺮَ ﻣُﺘَﺠَﺎﻧِﻒٍ ﻹِِّﺛْﻢٍ ۙ ﻓَﺈِﻥَّ ٱﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَّﺣِﻴﻢٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Al-Ma’idah – 5:3)

[19] Hewan yang diterkam binatang buas yang sudah dilatih, halal dimakan, yaitu apabila saat melepaskannya mengucapkan bismillah (Qs.5:5)

[20] Selain yang diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya,  halal dimakan (Qs.2:29)

ﻫُﻮَ ٱﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢ ﻣَّﺎ ﻓِﻰ ٱﻷَْﺭْﺽِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﺛُﻢَّ ٱﺳْﺘَﻮَﻯٰٓ ﺇِﻟَﻰ ٱﻟﺴَّﻤَﺎٓءِ ﻓَﺴَﻮَّﻯٰﻫُﻦَّ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَٰﻮَٰﺕٍ ۚ ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah – 2:29)

┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈»̶·̵̭̌✽@>–✽·̵̭̌«̶┈┈

Copas dari Ust Muhammad Nur Muttaqien
Bandung