Tag Archives: Arasy / Singgasana Allah

Bedah Al Quran 19 : Arasy / Singgasana Allah

[1] Allah bersemayam di atas Arasy (Al-A’raf – 7:54)

ﺇِﻥَّ ﺭَﺑَّﻜُﻢُ ٱﻟﻠَّﻪُ ٱﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ٱﻟﺴَّﻤَٰﻮَٰﺕِ ﻭَٱﻷَْﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺃَﻳَّﺎﻡٍ ﺛُﻢَّ ٱﺳْﺘَﻮَﻯٰ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﻐْﺸِﻰ ٱﻟَّﻴْﻞَ ٱﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻳَﻂْﻠُﺒُﻪُۥ ﺣَﺜِﻴﺜًﺎ ﻭَٱﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَٱﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻭَٱﻟﻨُّﺠُﻮﻡَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَٰﺕٍۭ ﺑِﺄَﻣْﺮِﻩِۦٓ ۗ ﺃَﻻَ ﻟَﻪُ ٱﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻭَٱﻷَْﻣْﺮُ ۗ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﺭَﺏُّ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦَSesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

(Al-A’raf – 7:54)
[2] Arasy Allah adalah:
Arasy yang aziim /agung  (At-Taubah – 9:129)

ﻓَﺈِﻥ ﺗَﻮَﻟَّﻮْا۟ ﻓَﻘُﻞْ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ٱﻟﻠَّﻪُ ﻻَٓ ﺇِﻟَٰﻪَ ﺇِﻻَّ ﻫُﻮَ ۖ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ۖ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ٱﻟْﻌَﺮْﺵِ ٱﻟْﻌَﻆِﻴﻢِJika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung”.

Arasy yang kariim / terhormat (Al-Mu’minun – 23:116)
ﻓَﺘَﻌَٰﻠَﻰ ٱﻟﻠَّﻪُ ٱﻟْﻤَﻠِﻚُ ٱﻟْﺤَﻖُّ ۖ ﻻَٓ ﺇِﻟَٰﻪَ ﺇِﻻَّ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ٱﻟْﻌَﺮْﺵِ ٱﻟْﻜَﺮِﻳﻢِMaka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) Arasy yang mulia.

Arasy yang majiid / mulia
ﺫُﻭ ٱﻟْﻌَﺮْﺵِ ٱﻟْﻤَﺠِﻴﺪُyang mempunyai ‘Arasy lagi Maha Mulia,

(Al-Buruj – 85:15)
[3] Arasy Allah berada di atas air (Hud – 11:7)
ﻭَﻫُﻮَ ٱﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ٱﻟﺴَّﻤَٰﻮَٰﺕِ ﻭَٱﻷَْﺭْﺽَ ﻓِﻰ ﺳِﺘَّﺔِ ﺃَﻳَّﺎﻡٍ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻋَﺮْﺷُﻪُۥ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟْﻤَﺎٓءِ ﻟِﻴَﺒْﻠُﻮَﻛُﻢْ ﺃَﻳُّﻜُﻢْ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﻋَﻤَﻼً ۗ ﻭَﻟَﺌِﻦ ﻗُﻠْﺖَ ﺇِﻧَّﻜُﻢ ﻣَّﺒْﻌُﻮﺛُﻮﻥَ ﻣِﻦۢ ﺑَﻌْﺪِ ٱﻟْﻤَﻮْﺕِ ﻟَﻴَﻘُﻮﻟَﻦَّ ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭٓا۟ ﺇِﻥْ ﻫَٰﺬَآ ﺇِﻻَّ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُّﺒِﻴﻦٌDan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah), “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

[4] Para malaikat melingkar di sekeliling Arasy Allah (Az-Zumar – 39:75)
ﻭَﺗَﺮَﻯ ٱﻟْﻤَﻠَٰٓﺌِﻜَﺔَ ﺣَﺎٓﻓِّﻴﻦَ ﻣِﻦْ ﺣَﻮْﻝِ ٱﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ۖ ﻭَﻗُﻀِﻰَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ ﺑِﭑﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻗِﻴﻞَ ٱﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ٱﻟْﻌَٰﻠَﻤِﻴﻦَDan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ‘Arasy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”.

[5] Arasy Allah dipikul oleh para malaikat (Gafir – 40:7)
ٱﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﺤْﻤِﻠُﻮﻥَ ٱﻟْﻌَﺮْﺵَ ﻭَﻣَﻦْ ﺣَﻮْﻟَﻪُۥ ﻳُﺴَﺒِّﺤُﻮﻥَ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻪِۦ ﻭَﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻥَ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮا۟ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻭَﺳِﻌْﺖَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْءٍ ﺭَّﺣْﻤَﺔً ﻭَﻋِﻠْﻤًﺎ ﻓَﭑﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺗَﺎﺑُﻮا۟ ﻭَٱﺗَّﺒَﻌُﻮا۟ ﺳَﺒِﻴﻠَﻚَ ﻭَﻗِﻬِﻢْ ﻋَﺬَاﺏَ ٱﻟْﺠَﺤِﻴﻢِ(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan), “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala,

Bahkan di Hari qiyamat oleh delapan Malaikat (Al-Haqqah – 69:17)

 ﻭَٱﻟْﻤَﻠَﻚُ ﻋَﻠَﻰٰٓ ﺃَﺭْﺟَﺎٓﺋِﻬَﺎ ۚ ﻭَﻳَﺤْﻤِﻞُ ﻋَﺮْﺵَ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﻮْﻗَﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺛَﻤَٰﻨِﻴَﺔٌDan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

—————————————————————————————
Kiriman Ust Muh Nur Muttaqien-Bandung